Read नेपाल विद्यतु प्राधिकरण news

नेपाल विद्यतु प्राधिकरण

ेपाल विद्यतु प्राधिकरणबाट प्रशासन तथा प्राविधिक सेिा अन्तिता तह ४ का विधिन्न पदहरुको अन्तिााताा परीक्षा धिधत २०७८/१०/०६ िते देखि धलन े िरी परीक्षा कार्ाक्रि प्रकाखशत िररएकोिा कोधिड १९ को नर्ा ाँ िेररर्न्ट सवहतको उच्च संक्रिणले प्रिावित िरेका कारण उक्त अन्तिााताा परीक्षा धिधत २०७८/१०/१६ िते सम्िका लाधि स्थधित िरीएको छ

© Copyright 2022, All right reserved by Upper Mewa

Powered by: Dristicode Solutions Pvt Ltd